SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

TRỌNG TÂM KIẾN THỨC ÔN TẬP HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ 8