SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

TRỌN BỘ TÀI LIỆU LUYỆN NGHE TOEIC CHO MỌI CẤP ĐỘ [Full PDF + AUDIO