SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HỌC KỲ 1 VẬT LÝ -LỚP 8