SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

TÓM TẮT LÝ THUYẾT HÌNH HOC KHÔNG GIAN TOÁN 11