SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

Tip làm dạng bài GTLN - GTNN (min - max) của hàm số lượng giác