SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

Tài liệu ôn thi đại học Toán Lý Anh Văn 2019