SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC 10 - CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI