SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

816 câu trắc nghiệm Hóa Học lớp 9 có đáp án.