SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

200 bài tập hóa học nâng cao lớp 10 có đáp án