SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

1296 bài tập toán trắc nghiệm lớp 10 - có đáp án