SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

100 đề kiểm tra học kỳ 1 toán 11 năm 2018,2019,2020 (Có đáp án)